Disclaimer

Deze website is een uitgave van Stichting Kunst en Cultuur Leudal. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Stichting Kunst en Cultuur Leudal kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Stichting Kunst en Cultuur Leudal garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Stichting Kunst en Cultuur Leudal streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Stichting Kunst en Cultuur Leudal zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Stichting Kunst en Cultuur Leudal en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Stichting Kunst en Cultuur Leudal wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Stichting Kunst en Cultuur Leudal

Creëert culturele en kunstzinnige activiteiten binnen de kaders van het gemeentelijk beleid. Zij wil binnen een flexibele, kansrijke en innovatieve structuur Leudal-eigen kunst- en cultuuractiviteiten laten opbloeien. Zij wil -aanvullend op het bestaande, organisch gegroeide, culture...

lees meer »